از خداحافظی ات آه دلم می گیرد

از همین گریه ی بی گاه دلم می گیرد

لحظه ی رفتن تو رنگ غروب است، از این

رنگ نارنجی جانکاه، دلم می گیرد

چند واژه است، به آنها دل من حساس است

چمدان، بار سفر، راه، دلم می گیرد

تک و تنها، نه برادر و نه یک قافله ای

من افتاده در این چاه، دلم می گیرد

بغض سنگین مرا "آه" فقط می شکند

لحظه اش آمده است "آه" دلم می گیرد